„Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości” – projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

Europejski Fundusz Społeczny

„Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości” – projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku - Białej zrealizował projekt pn. „Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 1 lipca 2010 r. – 31 sierpnia 2011 r.
Wartość projektu: 239 755,00 zł.
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 8 marca 2010 r.

Projekt polegał na zwiększeniu aktywności osób dorosłych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w zakresie poszerzania swojej wiedzy o potrzebie udziału w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych korelujących z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem w formie usługi doradztwa zawodowego: indywidualnego i grupowego.

Zrealizowane bloki tematyczne w ramach usługi doradczej:

BLOK I - Kształcenie ustawiczne a sylwetka współczesnego pracownika
BLOK II - Umiejętności interpersonalne w kształtowaniu kariery
BLOK III - Autoanaliza punktem wyjścia do planowania kierunków rozwoju
BLOK IV – Indywidualny plan działania.

Doradcy zawodowi omawiali w ramach bloków następujące zagadnienia:

 • aktywne poszukiwanie pracy
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych   
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • najczęściej stawiane pytania

podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • instytucje wspierające rozwój kariery zawodowej
 • pomoc w ukierunkowaniu ścieżki kariery zawodowej i zmotywowania do podjęcia działań
 • analiza  mocnych i słabych strony
 • stworzenie indywidualnego planu działania w zakresie dokształcenia się oraz aktywnego poszukiwania pracy

Zajęcia odbywały się w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty lub Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Rezultaty i produkty Projektu

 • 45 wydanych indywidualnych planów działań
 • 180 h przeprowadzonych  konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego
 • 45 wydanych certyfikatów uczestnictwa w projekcie
 • 49 osób, które uzyskały wsparcie w projekcie
 • 6 przeprowadzonych edycji usługi doradczej
 • 72 godziny przeprowadzonej  grupowej usługi doradczej dla Beneficjentów Ostatecznych
 • 1 opracowana publikacja (informator) nt. Kształcenia formalnego w regionie
 • 180 szt. wydanych publikacji
 • 45 wydanych certyfikatów. 
Miejski Zarząd Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego