Zaświadczenia z zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii

Ogólny opis

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

  1. Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.
  2. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Romana Dmowskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wymagane dokumenty możesz:

  • dostarczyć do urzędu w systemie tradycyjnym – pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ul. Romana Dmowskiego 6 , 43-300 Bielsko-Biała

  • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek–środa 7:30–15:30

czwartek 7:30–18:00

piątek 7:30–13:00

  • elektronicznie korzystając z platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia w terminie do 7 dni wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty bądź wskazania zwolnienia od opłaty skarbowej.

Opłata

Wydanie zaświadczenia – 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej załącznik - cz. II, pkt 21.

Opłaty nie wnosi się w przypadkach przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii– 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwaga

Informacje dotyczące numerów działek, nazwy obrębu można znaleźć na stronie GEO-INFO 7 Portal - Urząd Miejski w Bielsku-Białej (giportal.pl)

2_wniosek o wydanie zaświadczenia 1_1.pdf

2_wniosek o wydanie zaświadczenia 1_1.rtf