Zaświadczenia z zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii

Ogólny opis

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

 • Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
 • Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Termin załatwienia sprawy

 • Zgodnie art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 • W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia w terminie do 7 dni wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłata skarbowa

 • Wydanie zaświadczenia – 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej załącznik - cz. II, pkt 21.
 • Opłaty nie wnosi się w przypadkach przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii– 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który to postanowienie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia