Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna 

art. 48b ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł –za wydanie zaświadczenia,
  • Dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie),
  • Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, ze wskazaniem obiektu będącego przedmiotem wniosku

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku

  • za wydanie zaświadczenie - 17,00 zł.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego składa się w:

  • postaci papierowej albo
  • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP

Tryb odwoławczy

  • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
  • Zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 – Urbanistyka i Architektura.

Opłata skarbowa

  • za podanie i za każdy załącznik - brak

Załączniki

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami planu