Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy

" "Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Całkowita wartość projektu:

99 935,00  zł

Wartość dofinansowania:

99 935,00  zł

Termin realizacji:

2020

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie bielskich szkół i uczniów w procesie zdalnego nauczania.

ZAKRES PROJEKTU

Miasto Bielsko-Biała skorzystało ze wsparcia programu „Zdalna szkoła” oferowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19.

W ramach projektu zakupiono 55 laptopów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki za pomocą platform e-learningowych, korzystając z dostępnych sieci internetowych. Laptopy zostały przekazane do 40 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.