Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE.L.2009.300.51).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek,
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 3. oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik 15) albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 16),
 4. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
 5. oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (załącznik 17),
 6. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków związanych z wymogiem posiadania zdolności finansowej tj.:
  • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę wykazujące, że przedsiębiorca co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd (dodatkowo – załącznik 4)
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd,
 7. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 18),
 8. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 19),
 9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z tego zezwolenia.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest bezterminowo.

Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób wynosi 1000zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia opłata na pojazd zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji plus 1% za wydanie wypisu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych numer 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Dane przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: TUTAJ Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Ulotka KREPTD

 

Wniosek przewoźnik drogowy
Wniosek - zmiana pojazdów
Wniosek - zaśw. licencja wspólnotowa
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Zał. 4 - do sprawozdania finansowego
Zał. 15 - ośw. zarządzającego transportem właściciel
Zał. 17 - ośw. o niekaralności za poważne naruszenia
Zał. 19 - ośw. o zatrudnieniu kierowców
Wniosek - zmiana danych
Wniosek - dodatkowe wypisy
Wniosek zawieszenie
Wniosek wygaszenie
Zał.13 - wykaz pojazdów
Zał. 16 - ośw. zarządzającego transportem
Zał. 18 - ośw. o dysponowaniu bazą