Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE.L.2009.300.51).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek,
 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 Ksh,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 3. oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa  art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 Ksh,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - zał. Nr 17,
 4. oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym  w art. 5 ust. 2 a ustawy o transporcie drogowym dla osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 Ksh,
  • prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - zał. Nr 26,
 5. oświadczenie osoby zarządzającej transportem - zał. Nr 15 albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy- zał. Nr 16,
 6. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 7. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków związanych z wymogiem posiadania zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009:
  • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę wykazujące, że przedsiębiorca każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wartości co najmniej: 
   • 9000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy,
   • 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dmc przekracza 3,5 t oraz
   • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dmc przekracza 2,5t ale nie przekracza 3,5 t.
  • Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
   • 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd, oraz
   • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd,
  • gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone wyżej.
 8. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym- zał. Nr 18
 9. oświadczenie dotyczące warunków związanych z wymogiem posiadania siedziby - zał. Nr 20,
 10. wykaz pojazdów - zał. Nr 27,
 11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z tego zezwolenia. (opłata - za wydanie zezwolenia 1000,00 zł, za wydanie 1 szt. wypisu - 110,00 zł) UWAGA!!! Do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy pojazdami o dmc. 2,5 - 3,5 t na potrzeby wydania licencji wspólnotowej - wypisów nie wydaje się (nie uiszcza się opłaty za wypisy)

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest bezterminowo.

Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób wynosi 1000zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia opłata na pojazd zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji plus 1% za wydanie wypisu.

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Ratuszowy 6, w godzinach pracy Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Dane przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: TUTAJ Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Ulotka KREPTD

 

Wniosek przewoźnik drogowy
Wniosek - zmiana pojazdów
Wniosek - zaśw. licencja wspólnotowa
Wniosek - wtórnik uprawnienia
Zał. 4 - do sprawozdania finansowego
Zał. 15 - ośw. zarządzającego transportem właściciel
Zał. 17 - ośw. o niekaralności za poważne naruszenia
Wniosek - zmiana danych
Wniosek - dodatkowe wypisy
Wniosek zawieszenie
Wniosek wygaszenie
Zał. 16 - ośw. zarządzającego transportem
Zał. 18 - ośw. o dysponowaniu bazą

Załącznik nr  20 - ośw.dot.siedziby

załącznik nr 26 - ośw. o nieskazaniu poza RP

załącznik nr 27 - wykaz pojazdów do zezwolenia 

załącznik nr 29 - oświadczenie o liczbie zatrudnionych