Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem

 

Podstawa prawna

art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek:

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2),

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (PB-2a)

Załączniki

 • mapa zasadnicza z zasobu geodezyjnego, w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem usytuowania planowanego obiektu budowlanego w stosunku do istniejących budynków i granic działki /podać odległości od granic działki i wymiary obiektu,
 • odpowiednie szkice lub rysunki (charakterystyczne rysunki rzutów, przekrojów i widoków elewacji, w przypadku obiektów gotowych /powtarzalnych -karta techniczna obiektu udostępniona przez producenta),
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. decyzja na wyłączenie z produkcji rolniczej, stanowisko właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, uzgodnienia usytuowania obiektu z dysponentami sieci oraz Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, stanowisko właściwego organu ochrony zabytków - w stosunku do obiektów budowlanych lub obszarów objętych ochroną konserwatorską),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie)
 • do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Prawa budowlanego należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a), d) Prawa budowlanego, należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę (za wyjątkiem decyzji o warunkach zabudowy).

Zgłoszenia z projektem wymaga, m.in. budowa:

 1. wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 3),
 2. sieci (art. 29 ust. 1 pkt 2),
 3. instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku (art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d)

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

 • za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci:
 • 1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł; 2) o długości do 1 kilometra -105 zł /od którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej /nie więcej niż 539 zł,
 • za przyjęcie zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 50% stawi określonej wyżej,
 • za wydane zaświadczenie - 17 zł,
 • opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.

Sposób złożenia wniosku

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Zgłoszenie zgłoszenie z projektem dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki ePUAP

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-2) zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.pdf

(PB-2a) zgłoszenie budowy, przebudowy budynku mieszkalnego.pdf

(B-4)Informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe, rozbiórkę lub zgłoszenia_0.doc

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_10.doc

klauzula RODO 2_6.pdf

(PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_6.pdf

Kategoria

Urbanistyka i architektura