Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem

 

 

Podstawa prawna

art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek:

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2),

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (PB-2a)

Załączniki

 • mapa zasadnicza z zasobu geodezyjnego, w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem usytuowania planowanego obiektu budowlanego w stosunku do istniejących budynków i granic działki /podać odległości od granic działki i wymiary obiektu,
 • odpowiednie szkice lub rysunki (charakterystyczne rysunki rzutów, przekrojów i widoków elewacji, w przypadku obiektów gotowych /powtarzalnych -karta techniczna obiektu udostępniona przez producenta),
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. decyzja na wyłączenie z produkcji rolniczej, stanowisko właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, uzgodnienia usytuowania obiektu z dysponentami sieci oraz Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, stanowisko właściwego organu ochrony zabytków - w stosunku do obiektów budowlanych lub obszarów objętych ochroną konserwatorską),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie)
 • do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1) -4) Prawa budowlanego, należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a) Prawa budowlanego, należy nadto dołączyć oświadczenie inwestora:
  1. że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233  par. 6  Kodeksu karnego. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"- (art. 30 ust. 2a pkt. 6);
  2. że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową- w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna (art. 30 ust. 2a pkt. 7)
 • do zgłoszenia budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o pow. zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2 (przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m) należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit.a), d) Prawa budowlanego, należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę (za wyjątkiem decyzji o warunkach zabudowy).

Zgłoszenia z projektem wymaga, m.in. budowa:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1)
 2. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora (art. 29 ust. 1 pkt 1a)
 3. sieci (art. 29 ust. 1 pkt 2),
 4. wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 3),
 5. instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku (art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d)

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 21 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą dokonania zgłoszenia

 • za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci:
 • 1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł; 2) o długości do 1 kilometra -105 zł /od którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej /nie więcej niż 539 zł,
 • za przyjęcie zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 50% stawi określonej wyżej,
 • za wydane zaświadczenie - 17 zł

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji sprzeciwu stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta.

Sposób złożenia wniosku

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, którego formularz udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Zgłoszenie zgłoszenie z projektem dokonuje się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy elektronicznej SEKAP lub skrzynki ePUAP

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

(PB-2) zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.pdf

(PB-2a) zgłoszenie budowy, przebudowy budynku mieszkalnego.pdf

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_10.doc

Klauzula RODO

(PB-5) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_6.pdf

Oświadczenie inwestora z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7-1.doc

Kategoria

Urbanistyka i architektura