Zgoda na budowę w granicy, zbliżenie do granicy

Podstawa prawna:

§ 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie do granicy.
Załączniki:

  • mapa ewidencyjna obejmująca teren planowanej inwestycji,
  • plan zagospodarowania działki obejmujący daną inwestycję,
  • projekt (koncepcja) elewacji budynku od strony zabudowy lub jego zbliżenia do granicy. kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 90 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie do granicy  WNIOSEK