Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 6 i art.47 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości , ustawa o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach , ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi , art. 22 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, ustawa o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach, ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ,  nieruchomości wywłaszczonych na rzecz państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz do gruntów wywłaszczonych na podstawie odrębnych przepisów w związku z potrzebami Tatrzańskiego Parku Narodowego, art. 9 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizowanych narodowych planów gospodarczych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości złożony przez poprzedniego właściciela lub następcę (następców) prawnych
Załączniki:( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

  • decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości lub dokument będący podstawą nabycia lub przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia po byłym właścicielu wywłaszczonej nieruchomości,
  • mapa z zaznaczonymi granicami gruntów objętych roszczeniem o zwrot.

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 Wydział Nieruchomości)

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek o zwrot nieruchomości  WNIOSEK