III NABÓR w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Logo

III NABÓR w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”
Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

W ramach projektu można otrzymać 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.
Siedziba MŚP – terytorium Polski, makroregion 4, województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

Co otrzymasz?

1. diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
2. szkolenia
3. doradztwo
4. mentoring

 Szczegółowe informacje na stronie:


https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

Dane podmiotów rekrutujących:

Dla województw łódzkiego i śląskiego:
Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl

Dla województw dolnośląskiego i opolskiego:
DARR Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl