Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybrano członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Miejskim odbyły się wybory członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyborach do Rady kandydowało 10 przedstawicieli bielskich organizacji pozarządowych. Z tego grona organizacje wybrały w głosowaniu tajnym 6 osób, które będą tworzyły Radę wspólnie z 3 przedstawicielami Rady Miejskiej oraz 3 osobami desygnowanymi do tego gremium przez Prezydenta Miasta. Wybory poprzedziła prezentacja kandydatów.

Z ramienia organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej zostały wybrane następujące osoby:


1. Patrycja Wojtak - osoba zgłoszona przez Fundację Militarny Instytut Historyczny. Aktywnie działa na rzecz miasta i jego mieszkańców, promuje region i jego walory edukacyjne i kulturalne. Pomysłodawca „Żywych lekcji historii”, dzięki którym - w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kształtowane są postawy patriotyczne
i popularyzowana jest wiedza historyczna.


2. Izabela Mizgała - osoba zgłoszona przez „Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W”.  Jedna z pomysłodawczyń i prezes Stowarzyszenia, którego celem jest pomoc osobom współuzależnionym i prowadzenie działań edukacyjnych dot. współuzależnienia.


3. Marcin Sanetra - osoba zgłoszona przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”. W Stowarzyszeniu działa od 2007 r., aktualnie pełni funkcję Dyrektora, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Główne sfery aktywności to wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i  podmiotów ekonomii społecznej, a także walka
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.


4. Tomasz Lorek - osoba zgłoszona przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja. Wieloletni i aktywny członek Towarzystwa, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, dwukrotny laureat nagrody „Laur Dembowskiego”, zdobywca  „Złotej Maski”. Miłośnik muzyki, w szczególności chóralnej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych.


5. Andrzej Sikora - osoba zgłoszona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. Aktywny działacz społeczny, członek wielu stowarzyszeń i fundacji, radca prawny, odznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wyróżnieniem „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.


6. Krzysztof  Wiewióra - osoba zgłoszona przez Bielską Ligę Koszykówki. Organizator zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, czynnego wypoczynku i sportu, wolontariusz. Organizator ligowych rozgrywek w koszykówce, szkoleń i kursów dla sędziów koszykówki. Sędzia i komisarz koszykówki, ultramaratończyk. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Bielska Liga Koszykówki - najstarszej amatorskiej ligi w Polsce, która działa nieprzerwanie od 28 lat zorganizowała w tym czasie ponad 5500 meczów koszykówki.

 

Przypominamy, że Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego
i wykonawczego Gminy oraz organizacji pozarządowych. Powoływana jest na 3 - letnią kadencję, a głównym celem jej działalności jest wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Do zadań Rady należy także m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.