Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o rejestrację oraz:

 • tablice rejestracyjne
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • bez opłaty

Opłata:

 • Za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy - 80 zł

 
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 • 4 zł - od 3 do 12 miesiąca
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wyrejestrowaniu czasowemu podlegają:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t
 • ciągniki samochodowe
 • pojazdy specjalne
 • autobusy

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca się właścicielowi dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Czasowe wyrejestrowanie