Decyzja o zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  2013.594 ze zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.  2013.595 ze zm.), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. 2011.118.687 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  2013 .267 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

  • pismo wnioskodawcy

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Opłaty

10 zł

Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – cz. I, pkt. 53 (Dz. U. 2015.783 ze zm.).

Telefon kontaktowy

33 497 17 01, +48 690 273 277

Tryb odwoławczy

odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Data aktualizacji

11.03.2024 r.