Odtworzenie aktu sporządzonego w kraju

Podstawa prawna

art.133 ust.1 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014r., poz.1741z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 • podanie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zaginięcie lub zniszczenie księgi
 • wszelkie dokumenty na podstawie których można odtworzyć treść aktu (data i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy) i pozwalające ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt oryginalny
 • oświadczenia stron i świadków przyjmowane do protokołu

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

 • wnioskodawca
 • osoba upoważniona

Odbiór dokumentów

 • osobiście
 • pocztą

Termin załatwienia sprawy

uzależniony od czasu uzyskania wszystkich dokumentów do odtworzenia

Opłaty

39zł

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557 BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 • Wnosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
 • Dokumenty o których mowa w pkt 3 to np.: zaświadczenia urzędowe, świadectwa, legitymacje, odpisy innych aktów stanu cywilnego dot. osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
 • Wniosek składa się do wybranego Kierownika USC a odtworzenia dokonuje Kierownik USC, który sporządził akt stanu cywilnego lu jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

 

Jednostka odpowiedzialna