Informacje o możliwości uzyskania dofinansowania remontów kamienic objętych ochroną konserwatorską

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania remontów kamienic objętych ochroną konserwatorską

Fundusze krajowe

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków Gminy Bielsko-Biała będących w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)

Termin składania wniosków: do 30 października, na zadania realizowane w roku następnym.
Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej nr LXIII/2028/2006 z 10.10.2006 r.
Forma : refundacja (po pozytywnym odbiorze wykonanych prac).Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.um.bielsko.pl.
Szczegółowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – tel.(33) 4971-554

2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)

Termin składania wniosków: zgodnie z zasadami na dany rok kalendarzowy, szczegóły na stronie internetowej.
Forma: dotacja nakładów poniesionych w danym roku lub roku następnym po roku złożenia wniosku lub refundacja nakładów, które zostały poniesione w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji oraz wzór wniosku zamieszczone są na stronie internetowej www.wkz.katowice.pl .
Szczegółowych informacji udziela: Pani Magdalena Lachowska – Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tel.(32) 253-77-98

3. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)
Nazwa programu – „Dziedzictwo Kulturowe”. 
Priorytet – „Ochrona zabytków”.

Termin składania wniosków: zgodnie z zasadami na dany rok kalendarzowy, szczegóły na stronie internetowej.
Forma: - dotacja niewygasająca na roboty planowane do wykonania w tym samym roku, dotacja wygasająca na roboty planowane do wykonania w tym samym roku, refundacja na roboty przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Szczegółowe zasady udzielania dotacji oraz wzór wniosku zamieszczone są na stronie internetowej www.mk.gov.pl.

4. Premia termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna
19 marca 2009r. weszła w życie „Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”( Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
Ta forma finansowania remontu budynku, poza poprawą komfortu zamieszkiwania oraz zmniejszeniem wydatków na utrzymanie lokalu pozwala odzyskać część zainwestowanych środków w formie premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.
Premii udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowę o współpracy z BGK. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bgk.com.pl

5. Uchwała Nr Uchwała Nr XLII/983/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/903/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała ta przewiduje zwolnienie od podatku nieruchomości budynków zlokalizowanych na terenach wymienionych w uchwale, pod warunkiem wykonania remontu elewacji lub co najmniej elewacji widocznej od strony ulic albo elewacji frontowej w przypadku zwartej zabudowy.

6. Mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014 i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do unijnego dofinansowania na renowacje zabytków czy przebudowę instytucji kultury w ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014 i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.

http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/,49147.html


Dodatkowych wyjaśnień udziela:

Anna Jończyk – Inspektor
w Biurze ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
od pn.-pt. 7:00 - 15:00
tel. (33) 822-70-11