Regulamin

 

Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”

 

1.      W ramach „Programu Rodzina Plus” karty „Rodzina+” otrzymują rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka). Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną kartę „Rodzina+” polegają na przyznawaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

 

2.      Wprowadza się koordynację i promocję systemu ulg, stosowanych przez:

1)      jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury Miasta Bielska-Białej,

2)      jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i wyrażające chęć włączenia się do przedsięwzięcia,

3)      przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do przedsięwzięcia,

            - zwanych dalej „Podmiotami”.

 

3.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      karta „Rodzina +” - karta uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień
oferowanych przez Podmioty,

2)      rodzina wielodzietna - rodzina składająca się z rodziców/rodzica/małżonka rodzica,
którzy:

a)  wychowują troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

b)  wychowywali troje lub więcej dzieci, z zastrzeżeniem że co najmniej jedno z dzieci nie ukończyło 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej;

3)   rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka) - rodzina w skład której wchodzą:

a)  osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz ich współmałżonkowie,

b)  dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka, w wieku do 18 roku życia lub do
ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

c)  dzieci biologiczne osoby/osób pełniącej/pełniących funkcje rodzinny zastępczej/rodzinnego domu dziecka w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje

zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej;

4)    osoba zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej:

a)  posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, albo

b)  przedkładająca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożoną w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, albo

c)  przedkładająca oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo

d)  przedkładająca zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową/wspólnotę mieszkaniową, z siedzibą w Bielsku-Białej, o liczbie osób zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo

e)  przedkładająca roczną deklarację rozliczeniową dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej;

5)      okres ważności karty - okres w którym posiadacz karty „Rodzina+” może korzystać z ulg i zwolnień oferowanych przez Podmioty; rozpoczyna się on
1 października roku w trakcie którego złożono wniosek o wydanie karty „Rodzina+”, a kończy się 30 września roku następnego.

 

4.      Kartę „Rodzina +” będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej (rodzinnego domu dziecka).

 

5.      Karty „Rodzina +” są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram.

 

6.      W celu otrzymania kart „Rodzina +” dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

7.      Kartę „Rodzina +” wydaje się na okres:

1)  członkom rodziny posiadającym zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta Bielska-Białej – jednorazowo maksymalnie na 5 kolejnych okresów ważności
karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,

2)  członkom rodzin posiadającym zameldowanie na pobyt czasowy na terenie Miasta Bielsko-Biała – na czas zameldowania, nie dłużej jednak niż jednorazowo 
na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,

3)  dziecku powyżej 18. roku życia – do dnia 30 września kolejnego roku kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

4)  dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, nie dłużej jednak niż jednorazowo na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,

5)  osobie powyżej 18. roku życia, przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – do dnia 30 września kolejnego roku kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

6)  członkom rodzin, którzy miejsce zamieszkania na terenie Miasta Bielska-Białej potwierdzają w sposób określony w pkt 3 ppkt 4 lit. b niniejszego
Regulaminu – do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

 

8.      W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +”, karta ważna będzie od dnia jej wydania do końca okresu na jaki została
przedłużona, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych okresów ważności karty.

 

9.      Wniosek o przedłużenie terminu ważność karty „Rodzina +” można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem dotychczasowego terminu ważności karty.

 

10.   Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +” którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy złożyć w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wniosek ten rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

11.   Karta „Rodzina +” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu
potwierdzającego tożsamość, karta „Rodzina +” ważna jest wraz z kartą „Rodzina +” rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.

 

12.   W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina +” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty „Rodzina +”.