Pomoc społeczna

System pomocy w mieście - informacje ogólne

Obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej, w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin), współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

System pomocy w mieście - wykaz placówek

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Podstawą prawną do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030” jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa nakłada zarówno na gminę, jak i powiat obowiązek opracowania takiego dokumentu, a także określa co powinien on zawierać.

W Strategii znajduje się opis zasobów społecznych i instytucjonalnych, które stanowią bazę dającą możliwość podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie miasta.

Przyjęto w niej pięć celów strategicznych, których zakres obejmuje:

  1. Podnoszenie jakości życia mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Tworzenie warunków dla poprawy stanu zdrowia mieszkańców.
  3. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia.
  4. Wsparcie rodzin oraz systemu pieczy zastępczej.
  5. Zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym oraz łagodzenie ich skutków.

Wybrane akty prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej