Karta rodzina+

Wzór karty Rodzina+

Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Przyjdź do Biura Obsługi Interesanta, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, tu uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach przyznawania karty rodzina+.
(Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”)

Złóż wniosek o wydanie karty rodzina +

W celu otrzymania kart rodzina + dla członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek.

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, konieczne jest dostarczenie oświadczenia/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Jeśli jesteś rodziną zastępczą dostarczyć należy postanowienie sądowe dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).
Jeśli mieszkasz w Bielsku-Białej lecz nie jesteś tu zameldowany należy dostarczyć:

a)  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożoną w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, albo

b)  oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo

c)  zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową/wspólnotę mieszkaniową, z siedzibą w Bielsku-Białej, o liczbie osób zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo

d)  roczną deklarację rozliczeniową dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej;

Odbierz karty rodzina +

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności kart rodzina + rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Karty rodzina + są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram.

Karta „Rodzina +” wydawana jest maksymalnie na 5 kolejnych okresów ważności karty, przy czym w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności kart „Rodzina +”, karta ważna będzie od dnia jej wydania do końca okresu na jaki została przedłużona, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych okresów ważności karty.

Korzystaj z ulg w instytucjach kultury, sportu, rekreacji i innych
Przez okres ważności karty rodzina + korzystaj z proponowanych przez naszych Partnerów ulg i zwolnieńTwoja karta ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta rodzina +  ważna jest wraz z kartą rodzina + rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.

Jeśli zauważysz, że twoja karta traci ważność można ją przedłużyć 6 miesięcy przed końcem okresu ważności karty rodzina + tj. od dnia 1 kwietnia danego roku.

W przypadku, gdy członkami rodzin wielodzietnych lub zastępczych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Śledź informacje o kolejnych ulgach

Systematycznie odwiedzaj naszą stronę internetową na której znajdziesz informację o kolejnych Partnerach Programu i oferowanych przez te podmioty zniżkach i ulgach.

Regulamin przyznawania kart Rodzina +

Wniosek o wydanie/przedłużenie karty Rodzina+

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki