Idea rewitalizacji

Programy realizacyjne, budowane w ramach rewitalizacji Bielskiej Starówki, skierowane są do osiągnięcia następujących celów:

 • powstrzymania dewastacji fizycznej i społecznej Starówki, zahamowania niekorzystnych mechanizmów regulujących obecnie warunki życia i pracy ludzi oraz efektywniejsze gospodarowanie istniejącymi zasobami
 • aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców 
 • poprawy warunków życia i pracy 
 • poprawy stanu technicznego obiektów, w tym wyposażenia obiektów w nowe instalacje i urządzenia; wiąże się z tym problem kompleksowej, skoordynowanej modernizacji i rozwoju infrastruktury miejskiej 
 • poprawy ładu przestrzennego, estetyki obiektów i ich otoczenia ( w tym: zagospodarowania placów miejskich, kształtowania nawierzchni, elementów małej architektury i detalu architektonicznego) 
 • stworzenia mechanizmów zapewniających wpływ na kształtowanie funkcji w obiektach i zespole; preferowane funkcje na Starówce to: mieszkalnictwo oraz usługi nieuciążliwe, zwłaszcza w zakresie kultury, gastronomii i turystyki, ochrona obiektów i lokali w ramach tradycji miejsca 
 • zmiany struktury własnościowej oraz jej uporządkowanie (obecny stan uniemożliwia racjonalne i skuteczne gospodarowanie zasobami) 
 • prowadzenia prac na Starówce w oparciu o programy zintegrowane z polityką ogólnomiejską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjał Starówki w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, turystycznych oraz kultury
 • zachowania i przywrócenia Starówce jej historycznych wartości urbanistycznych i architektonicznych - wiąże się z tym pełna ochrona wartości kulturowych, zabytkowej substancji, historycznych układów przestrzennych w zespole i obiektach krajobrazu kulturowego 
 • poprawy stanu bezpieczeństwa
 • poszerzenia wiedzy o zabytkach w zespole