Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzin (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

 
Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy w szczególności dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej:

 • w przypadku rodzica–dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
 • w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Osoby uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodzinie przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 1. w wieku do 18 roku życia,
 2. w wieku do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest osobą posiadającą obywatelstwo polskie mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem albo obywatelem innego państwa, po spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Oświadczenie pełnoletniego dziecka o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej