Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą

Podstawa prawna

art.109 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr z 2014r. poz.1741, z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

  • podanie
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC w m.st. Warszawie Oddział Śródmieście, stwierdzające brak księgi, w której akt powinien figurować i zaświadczenie o braku aktu w USC Łódź-Centrum, jeśli sprawa dotyczy aktu z byłych województw wschodnich (zabużańskich)
  • wszelkie dokumenty, na podstawie których można odtworzyć treść aktu sporządzonego w zagranicznych księgach stanu cywilnego (data i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy) i pozwalające ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt oryginalny, oświadczenia przyjmowane do protokołu
  • tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Archiwum USC, hol

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów

  • wnioskodawca
  • osoba upoważniona

Odbiór dokumentów

  • osobiście w USC
  • pocztą

Termin załatwienia sprawy

uzależniony od czasu uzyskania wszystkich dokumentów do odtworzenia aktu i zawiadomienia zainteresowanych stron o wszczęciu postępowania

Opłaty

39 zł

Numer konta bankowego

04 1020 2313 0000 3502 1094 7770 Bank PEKAO BP Oddział Bielsko-Biała /dotyczy korespondencji krajowej/

PL 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557  BIC (SWIFT): BPKOPLPW  /dotyczy korespondencji zagranicznej/

Tryb odwoławczy

od decyzji odmownej przysługuje dowołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Odtworzyć zagraniczny akt stanu cywilnego można jedynie wtedy, gdy niemożliwe jest lub związane z poważnymi trudnościami uzyskanie odpisu aktu z zagranicznego urzędu.