Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dział III Rozdział 1).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wraz z załącznikami:Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podziałowym, udzielone przez właściciela nieruchomości.
 • mapa z projektem podziału nieruchomości uwierzytelniona przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku - Białej – minimalna ilość egzemplarzy to ilość stron postępowania + 3 egz.,
 • aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych),
 • w przypadku gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Terminy:

 1. Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 2. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona:O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres;
  • na skrzynkę kontaktową ePup – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.

Opłata

Wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Uwaga:

 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości(pdf)