Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Ogólny opis:

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:

 1. z urzędu:
  • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
  • na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
  • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
  • na gruntach, na których Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
  • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
  • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Projekt ustalenia klasyfikacji wykonuje osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta rozpatruje zastrzeżenia do projektu klasyfikacji. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne i leśne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku zawierający imienne wskazanie klasyfikatora oraz oświadczenie o pokryciu kosztów klasyfikacji.
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora ze stosowną klauzulą.
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Terminy:

 • Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki – zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem terminów potrzebnych na ocenę prawidłowości wykonania czynności gleboznawczych przez upoważnionego klasyfikatora oraz weryfikacji i przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów może być odebrana przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu lub doręczona:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres;
  • na skrzynkę kontaktową ePup – dotyczy wyłącznie formy elektronicznej decyzji.
  • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Opłata:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.         
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.           

Uwaga:

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.       
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych

 

Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych