Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna

art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • dokument potwierdzający uzasadnienie podania

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie po wpłynięciu podania

Opłaty:

39 zł

Tryb odwoławczy:

w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy można złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę

Uwagi

zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawana jest w szczególnych przypadkach:

  • zagrożenie życia
  • przewlekła choroba
  • ciąża
  • inne ważne sytuacje życiowe
Jednostka odpowiedzialna
Załączniki