Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Zakres Zadań

  • planowanie i organizowanie kontroli oraz audytu wewnętrznego;
  • przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej w zakresie badania i oceny realizacji zadań i działalności oraz wykrywania odchyleń i nieprawidłowości oraz prowadzenie innych kontroli wynikających z odrębnych przepisów prawa;
  • przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
  • przeprowadzanie zadań audytowych i czynności doradczych;
  • informowanie o wynikach zadań audytowych i czynności doradczych, w tym formułowanie wniosków, zaleceń, propozycji działań oraz opinii;
  • współdziałanie z zewnętrznymi służbami kontrolnymi;
  • koordynowanie zadań nałożonych do realizacji na Prezydenta Miasta Bielska-Białej (jednostkę współpracującą) przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
Naczelnik wydziału audytor wewnętrzny Mariusz Mrowiec 403 33 4701 250 33 4701 249 mrowiec.mariusz@bielsko-biala.pl
Zespół kontroli wewnętrznej (miejskie jednostki organizacyjne)   406 33 4701 246
33 4701 247
   
Zespół kontroli wewnętrznej (niepubliczne jednostki oświatowe, miejskie jednostki organizacyjne)

 

404 33 4701 251    
Zespół audytu wewnętrznego   406 33 4701 248    
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 5, IV piętro, pokój 403, 404, 406
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 250 
FAX
33 47 01 249