Wydział Finansowo-Księgowy

Zakres Zadań

 • Naliczanie oraz sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatami pozostałych wynagrodzeń.
 • Zgłaszanie nowo przyjętych pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia, dokonywanie zmian i wygłoszeń;
 • Sporządzanie rozliczeń m.in. z ZUS, US, PUP, PKZP, ZFŚS;
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków;
 • Prowadzenie PKZP przy Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej;
 • Naliczanie i odprowadzanie składki na PFRON;
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie służbowych kart płatniczych;
 • Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i radnych;
 • Rozliczanie używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych.
 • Obsługa księgowa Urzędu Miejskiego i budżetu gminy w zakresie określonym uchwałą budżetową;
 • Obsługa księgowa wydatków, zaangażowania, inwestycji, funduszy specjalnego przeznaczenia oraz sum depozytowych;
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeń w zakresie podatków od towarów i usług (VAT);
 • Obsługa księgowa konta: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Obsługa księgowa środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • Księgowanie i uzgadnianie wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich rodzajów działalności;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dotacji udzielanych przez Urząd;
 • Wycenianie i rozliczanie inwentaryzacji;
 • Obsługa kasowo-bankowa Urzędu Miejskiego i budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych, inwestycji, funduszy celowych, wadiów i zabezpieczeń, środków pomocowych z Unii Europejskiej;
 • Obsługa kasowa pracowników Urzędu Miejskiego, Radnych Rady Miejskiej oraz osób fizycznych.

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 430