Wydział Zamówień Publicznych

Zakres Zadań

 • Analiza wstępnych planów zamówień publicznych opracowanych przez dysponentów środków budżetowych. 
 • Sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Nadzór nad realizacją i aktualizacją planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Sporządzanie i przekazywanie do publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach.
 • Sporządzanie na bieżąco rejestru wszczętych postępowań oraz umów zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych.
 • Opracowanie treści SWZ pod względem formalno-prawnym.
 • Redagowanie i publikacja ogłoszeń o postępowaniach, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie powołania komisji przetargowej.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie, gromadzenie oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji związanej z procesem udzielania zamówienia publicznego.
 • Sporządzanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania  o udzielonych zamówieniach.
 • Kontrola realizacji zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy na wniosek Wydziału Audytu i Kontroli.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój
Naczelnik Wydziału Sebastian Wach 12
Obsługa kancelaryjna wydziału

Urszula Fabia

13
Zastępca Naczelnika Beata Myśliwiec-Pieniądz 11
Pracownicy    
  Barbara Frączkiewicz 6
  Elżbieta Gorzałka 7
  Aleksandra Buławczyk 7
  Dorota Kliś 8
  Wojciech Magiera 9
  Mateusz Wanat 9
  Jadwiga Borgieł 10
  Katarzyna Swakoń 10
  Katarzyna Cholewik 10

 

Lokalizacja
pl. Ratuszowy 9 – II piętro – pokoje 6–13
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 851