Wyrejestrowanie pojazdu - (kasacja, wywóz za granicę)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • tablice rejestracyjne
 • dowód rejestracyjny
 • załączniki w zależności od okoliczności - patrz uwagi

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • decyzja – 10,00 zł numer konta do wpłaty  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Pojazd podlega wyrejestrowaniu wyłącznie na wniosek właściciela w przypadku:
przekazania, w celu jego utylizacji do stacji demontażu pojazdów wyznaczonej przez wojewodę:

 • pojazdu kompletnego,
 • niekompletnego np. zespołów posiadających numery identyfikacyjne nadwozia, podwozia lub ramy
 • warunkiem wyrejestrowania jest przedłożenie zaświadczenia o demontażu pojazdu.
 • kradzieży pojazdu, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży
 • dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę, składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie
 • dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu - po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej.

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie