Interwencje w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2013.594 ze zm.) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 ze zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2015.496 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Termin wykonania

natychmiast po interwencji (odpowiedź pisemna do 30 dni)