Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.709.2015.GO z dnia 18 września 2015 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

  1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,
  2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 25 września do 9 października 2015 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3 do 9 października 2015 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez mieszkańców Miasta Bielska-Białej, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządców Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

[ - ] z up. PREZYDENTA MIASTA
Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Plik dźwiękowy

Protokół z konsultacji

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska Białej

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Ogłoszenie

Formularz do zgłaszania uwag