Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian uchwały nr VIII/101/2015 RM w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.840.2015.MZD z dnia 5 listopada 2015 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.

Konsultacje prowadzone są na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz. 1176) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186).

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 6 do 12 listopada 2015 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, a także rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 13 do 17 listopada 2015 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, Biuro Strefy Płatnego Parkowania: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 1, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta

Plik dźwiękowy

Protokół z konsultacji

Projekt uchwały

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Formularz zgłoszenia uwag