Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej (6-28 luty 2018 r.).

Komunikat

Na podstawie Uchwały Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej,

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Miasta Bielska-Białej uwag oraz opinii na temat projektowanej uchwały.                          

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie komunikatu wraz z projektem uchwały oraz formularzem do zgłaszania opinii i uwag, w Biuletynie Informacji Publicznej i Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Magazynie Samorządowym.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i będą trwać do 28 lutego 2018 r.

Opinie i uwagi do Statutu można składać wyłącznie na stosownym formularzu w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres politykaspol@um.bielsko.pl (w tytule maila należy wpisać „konsultacje dotyczące Statutu Żłobka Miejskiego”),
  2. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała,
  3. osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w pok. 223.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania, jak również wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Plik dźwiękowy

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku Białej

Wzór formularza