Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej

Komunikat

Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Na podstawie uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2010.220.3186)

ogłaszam

przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 kwietnia 2019 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w kwestii projektu zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do 14 października 2019 roku do godz. 15.30.

Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem zmiany uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można składać pisemnie do skrzynki znajdującej się w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, III piętro, pokój 323, a także można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura.fizyczna@um.bielsko.pl 

Prezydent Miasta Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Protokół

Ogłoszenie o konsultacjach