Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze...

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Od 11 czerwca 2021 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Bielska-Białej, które w swojej działalności statutowej obejmują zadania w zakresie nauki, oświaty i wychowania mają możliwość zgłaszania opinii i sugestii do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.
Konsultacje trwają do 17 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,78675,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-na.html