Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • charakterystyka obiektu, w tym opis stanu istniejącego oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • propozycje rozwiązań zamiennych
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych oraz postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno-zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
 • w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów
 • w zależności od sytuacji - dokument stwierdzający udzielone ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie)

Opłata skarbowa

 • nie pobiera się opłaty za postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
 • za udzielenie pełnomocnictwa -17,00 zł

Termin odpowiedzi

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od uzyskania, przez Prezydenta Miasta upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie nie przysługuje zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych_2.doc

Drogi-wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo w zakresie drog.doc

Wniosek o uzupełnienie, wycofanie wniosku; zawieszenie lub podjecie zawieszonego postepowania_1.doc

Klauzula RODO