Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 4 pkt 11, art. 98a, art.146 ust. 1a, art.147, art. 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami , ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego , Uchwała Nr XXXV/857/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  z dnia 23.12.2008r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Postępowanie jest wszczynane z urzędu

Termin załatwienia sprawy:

Orientacyjny termin załatwienia sprawy wynosi 3 miesiące od wszczęcia postępowania.

Opis:

Zgodnie z art. 98a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka może być ustalona jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub wieczystego użytkownika, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrosła wartość nieruchomości.

Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne. Zgodnie z obowiązującą od dnia 23 lutego 2009r. Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXV/857/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 21, poz. 541) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału – stawka procentowa w Gminie Bielsko-Biała wynosi 30%.

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia opłaty na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Etapy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej:

  1. Wszczęcie postępowania,
  2. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości powstały w wyniku podziału nieruchomości,
  3. Sprawdzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości oraz opinii określających brak wzrostu, 
  4. W przypadku braku wzrostu wartości postępowanie jest umarzane,
  5. Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zgromadzonego materiału dowodowego,
  6. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, które strona wnosi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uchwała z 23.12.2008r,

WNIOSEK   POBIERZ