Pełnomocnictwo do głosowania

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (np. w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym) oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie mogą być osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze oraz kandydaci w danych wyborach, a także obserwatorzy społeczni.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od maksymalnie dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itp.), zstępny (syn, córka, wnuk itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może być wniesiony ustnie lub na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Od 1 września 2023 r. będzie możliwe złożenie wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do wniosku załącza się:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat),
- kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w  stosunku  przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje),
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: 
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika,
- wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy, gdy pełnomocnik został mężem zaufania lub pełni funkcję obserwatora społecznego,
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, stosownego oświadczenia wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.