Pełnomocnictwo do głosowania

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Pełnomocnictwo do głosowania

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnikiem nie mogą być osoby wchodzące w skład komisji obwodowych właściwych dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze oraz kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od maksymalnie dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itp.), zstępny (syn, córka, wnuk itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów do najpóźniej 9 dnia przed datą wyborów.
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to ze wniosku: w innym miejscu na terenie Bielska-Białej.
 
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku: - śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika; - wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Bielsko-Biała pełnomocnika; - wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania; - wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Dokumenty można składać na dzienniku podawczym Urzędu, w pokoju 106, jak również przesłać pocztą (datą wniesienia wniosku jest dzień wpływu do Urzędu).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 106 (tel. 33 497-16-33 lub 33 497-16-38).

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.