Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (jak załatwić sprawę)

Realizowane sprawy

 1. Zameldowanie
  1. Zameldowanie na pobyt stały
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy
  3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
  4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  5. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Wymeldowanie
  1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  2. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
  3. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  4. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  5. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dowody osobiste
  1. Wydanie dowodu osobistego
  2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  3. Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  4. Unieważnienie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)
 4. Organizacje pozarządowe
  1. Stowarzyszenia zwykłe
  2. Jednostki terenowe stowarzyszeń
 5. Kluby sportowe
  1. Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
  2. Wpis do ewidencji klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej
 6. Wybory
  1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców
  2. Pełnomocnictwo do głosowania
  3. Zaświadczenie o prawie do głosowania
  4. Dopisanie do spisu wyborców
  5. Udostępnienie spisu wyborców
 7. Powszechny obowiązek obrony RP
  1. Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  2. Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej I żołnierza za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  3. Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby za żołnierza samotnego
 8. Udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń
  1. Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym
  2. Udostępnienie dokumentacji dowodowej
  3. Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców
  4. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
  5. Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 9. Numer PESEL
  1. Nadanie numeru PESEL dla osoby zobowiązanej do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
 10. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  1. Wpis do CEIDG
  2. Zmiana wpisu w CEIDG
  3. Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG
  4. Wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG
  5. Wykreślenie wpisu w CEIDG
 11. Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach - wpisy historyczne
  1. Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach
 12. Sprzedaż napojów alkoholowych
  1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
  2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 13. Transport drogowy rzeczy i osób
  1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  2. Licencja (tylko zmiany) na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy - dotyczy licencji wydanych przed 14 sierpnia 2013 r.
  3. Licencja na transport drogowy osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym 7-9
  4. Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  5. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  6. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych
  7. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy
 14. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  1. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów
 15. Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
  1. Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich
 16. Rejestr danych kontaktowych
  1. Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych