DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności jest coraz bardziej dotkliwy. Aby częściowo zrekompensować zmiany, rząd wprowadził Rządową Tarczę Antyinflacyjną. Wsparciem objęte zostaną polskie gospodarstwa domowe, których przeciętne dochody miesięczne nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych, bądź 1.500 zł na jedną osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Więcej informacji na temat możliwości pozyskania dodatku osłonowego oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej: https://www.mops.bielsko.pl/strona/dodatek-oslonowy

Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną – najlepiej listem poleconym, złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w Dziale Świadczeń Rodzinnych (adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Filarowa 50) lub przesłać drogą elektroniczną – wtedy wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.