Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej

" "

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego,
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim.

Podmiotem realizującym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Całkowita wartość projektu:

7 429 478,59 zł

Wartość dofinansowania:

2 151 560,40 zł

Termin realizacji:

2019 - 2020

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, znajdujących się w zasobach miasta, w wyniku czego ich gospodarka energetyczna  zostanie zoptymalizowana i będzie miała wpływ na zaistnienie oszczędności. Przeprowadzona termomodernizacja wpłynie na poprawę komfortu termicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, jaki będzie udziałem użytkowników budynków. Inwestycje przeprowadzone w budynkach ZGM są istotną częścią realizacji polityki Urzędu Miejskiego w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Działania te mają korzystny wpływ na poprawę efektywnego wykorzystania energii cieplnej
i elektrycznej.

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno – usługowych z terenu Bielska-Białej, stanowiących własność Miasta, zarządzanych przez ZGM w Bielsku-Białej.

Zakres inwestycji obejmuje remonty:

- budynków wielorodzinnych przy ul J. Kochanowskiego 1,3,5 i 7,
- budynku wielorodzinnego przy ul. Sikornik 12A,
- budynku mieszkalno- usługowego przy ul. 11 Listopada 22/ Ks. Stanisława Stojałowskiego 11,
- budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnickiej 64,
- budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnickiej 66,
- budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnickiej 70.

Wybrane obiekty zaliczają się do starej, w wielu przypadkach zabytkowej tkanki miasta. Problematyczne w ich przypadku są kluczowe parametry w zakresie efektywności energetycznej,
a także archaiczny, bardzo mało efektywny i w znacznym stopniu obciążający środowisko naturalne sposób zaopatrzenia energetycznego (wnętrza ogrzewane za pomocą pieców kaflowych na paliwo stałe oraz ciepła woda użytkowa przygotowywana w miejscowych podgrzewaczach, zasilanych energią elektryczną).

Remont ma na celu poprawę parametrów efektywności energetycznej opisanych nieruchomości oraz wyposażenie ich w nowe źródła ciepła i nowe instalacje. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szeregu robót budowlanych, konserwatorskich, instalatorskich i wykończeniowych
w każdej z wymienionych nieruchomości, takich jak wykonanie możliwych izolacji elementów konstrukcyjnych budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji C.O wraz
z montażem kotłów gazowych.
Realizacja projektu umożliwi poprawę warunków zamieszkiwania
w nieruchomościach objętych przedsięwzięciem, podwyższenie walorów estetycznych miasta, zwiększenie satysfakcji mieszkańców nieruchomości objętych projektem z zamieszkiwania na terenie miasta oraz ograniczenie kosztów, związanych z energetycznym zaopatrzeniem budynków objętych projektem.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program
lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
    i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko
    oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.