„Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej”

foto

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt pn. „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:  1 300 572,55 PLN

Dofinansowanie: 1 144 503,83 PLN (w tym ze środków UE: 1 105 486,66 PLN)

Celem głównym projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej poprzez ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, mogących prowadzić do bierności zawodowej polegające na ponadstandardowych rozwiązaniach w zakresie modernizacji stanowisk i udziale pracowników w szkoleniach z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i działań prewencyjnych.

Projekt realizowany będzie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w okresie 1.09.2020 r.- 30.09.2021 r.

 

REGULAMIN Rekrutacji