Rejestracja sprzętu pływającego

Podstawa prawna

W związku ze zmianą przepisów dotyczących rejestracji sprzętu pływającego od 1 sierpnia 2020r.

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 33 49-71-514

Jednostka odpowiedzialna

 Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 514

Ostatnia aktualizacja

04.08.2020

Pliki do pobrania:

INFORMACJA
dotycząca obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
na platformie REJA24

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2018 roku
o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1137).

Przepisy wskazanej ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających:
1.    statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
a)    jachtów rekreacyjnych
b)    jachtów komercyjnych
2.    statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
a)    jachtów rekreacyjnych
b)    jachtów komercyjnych
c)    jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:
1.    jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW
2.    jednostka pływająca używana do połowów rybackich
3.    jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 wskazanej ustawy nie podlega:
1.    jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa
2.    jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni
3.    deska serfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatu, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Rejestracji dokonuje się na podstawie:
1.    wniosku o rejestrację, który winien zawierać informację określone w art. 6 ust. 2 ustawy
2.    dowodu własności, którym może być:
a)    faktura VAT
b)    umowa sprzedaży, zamiany, darowizny
c)    prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
d)    w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego
3.    dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w art. 6 pkt 2 lit. a-a oraz i-p ww. ustawy
4.    dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Rejestracji można dokonać osobiście w dowolnie wybranym organie rejestrującym lub na platformie internetowej reja24.pl. Wniosek składany w postaci elektronicznej winien być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym właściciela, współwłaściciela pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela  jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze
i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wynosi 80,00 zł

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej na podstawie dotychczasowych przepisów, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie
z ustawą wskazaną na wstępie ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego określonego w art. 28 ust. 1 wskazanej ustawy.

Opłata za rozpatrzenie ww. wniosku wynosi 60,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A.
nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187

Dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1.    dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000r. - przez okres 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy
2.    dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy
3.    dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy.
Opłata za rozpatrzenie ww. wniosku wynosi 60,00 zł.

Właściciel jednostki pływającej o długości powyżej 7,5m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15kW, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować
do 31 grudnia 2021r.

Formularz__wniosek

Formularz__dane_jednostki_aktualne_dokumenty

Formularz_rejestracje_-_wlascicieli

Formularz_o_rejestracje_-_wlascicieli__zalacznik

Formularz__oswiadczenie_-_pouczenie

Formularz_do_wniosku_o_rejestracje_-_wnioskujacy

Formularz_do_wniosku_o_rejestracje_-_armator

Formularz_do_wniosku_o_rejestracje_-_dane_jednostki