Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Podstawa prawna:

 • Art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie .

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu

Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Bielsko-Biała;
 • Opis obiektu (Załącznik nr 1);
 • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Bielsko-Biała (Załącznik nr 2);
 • Zaświadczenie o numerze REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny;
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Potwierdzenie wpłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji (w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia).

Informacja na temat opłat

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu - 17 zł.

Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi

1.  Na terenie Gminy Bielsko-Biała ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta Bielska-Białej. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2.  Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne zawierają: określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.

3.  Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji

4. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Edukacji i Sportu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego w ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego;
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie;
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych;
 • zmianie nazwy obiektu, danych teleadresowych, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej.
Jednostka odpowiedzialna