Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Podstawa prawna:

  • Art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 j.t.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r., poz.2166 j.t.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Sportu

Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Bielsko-Biała;
  • Opis obiektu (Załącznik nr 1);
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Bielsko-Biała (Załącznik nr 2).

Informacja na temat opłat

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu - 17 zł.

Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi

1.  Na terenie Gminy Bielsko-Biała ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta Bielska-Białej. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2.  Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne zawierają: określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – wraz z adresem miejsca zamieszkania, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.

3.  Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji

4. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Promocji i Sportu o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego w ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego;
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie;
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych;
  • zmianie nazwy obiektu, danych teleadresowych, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej.
Jednostka odpowiedzialna