Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – sportowej

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji i Sportu

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej

Załączniki

 • opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 • graficzny, wraz z opisem plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
 • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
 • program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej
 • informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
 • pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowe
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora – kierownika do spraw bezpieczeństwa
 • warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • informacja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
 • polisa ubezpieczeniowa
 • pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjne
 • informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
 • informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
 • informacja o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej i komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Termin załatwienia sprawy:

co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Opłata skarbowa

zezwolenie – 82,00 zł

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze – za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 4 dni od dnia wniesienia odwołania.

Jednostka odpowiedzialna