Poświadczanie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zgodnie z powołanymi przepisami znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umowy dzierżawy gruntów zawierane w trybie tej ustawy, od dnia 31 lipca 2020 r. nie są ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Fakt zwarcia umowy dzierżawy potwierdza prezydent miasta (wójt, burmistrz), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej, obowiązek ten realizuje Wydział Dochodów Budżetowych (tel. 334971595).

W celu potwierdzenia zawarcia ww. umowy dzierżawy, wydzierżawiający lub dzierżawca powinien złożyć wniosek wraz z kopią umowy (oryginał do wglądu).  

Na podstawie powołanych wyżej przepisów dokonuje się tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza się faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza się umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.
Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Zaświadczenie może być odebrane przez Wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przez skrzynkę kontaktową do wymiany korespondencji elektronicznej - platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

Poświadczenie umowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria