Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna

Art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami); oraz art. 2.2 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wydanego przez Kierownika USC, doręczone przez duchownego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa

Termin załatwienia sprawy:

5 dni roboczych od chwili udzielenia ślubu przez duchownego

Tryb odwoławczy:

w przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

Jednostka odpowiedzialna