Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn. zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC w kraju lub polskim konsulem

Termin załatwienia sprawy:

  •  zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Uwagi:

  • zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia
  • otrzymanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa przed wybranym kierownikiem USC na terenie kraju, a za granicą przed polskim konsulem

Tryb odwoławczy:

  • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia kierownik urzędu powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy
  • w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności wskazane przez kierownika są zasadne

Opłaty

38 zł

Jednostka odpowiedzialna