Wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Podstawa prawna 

art. 37a ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

Załączniki:

 • 3 egz. projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw* oraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy /decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wraz potwierdzeniem wpłaty opłaty skarbowej),
 • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra w przypadku obiektów budowlanych, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • oświadczenie projektanta odpowiedniej specjalności, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa: z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego:

NA BUDOWĘ NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH OBIEKTEM BUDOWLANYM:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, - nie więcej niż - 539 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
 • innego budynku - 48 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra:- 105 zł
 • innych budowli - 155 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
 • opłatę można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej, nr konta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbowa pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

NA PRZEBUDOWĘ LUB REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO OPŁATA SKARBOWA WYNOSI 50% STAWEK OKREŚLONYCH WYŻEJ

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

 • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych, w sprawach budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się w:

 • postaci papierowej albo
 • formie dokumentu elektronicznego, udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego składa się pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl)

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom.
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura

Opłata skarbowa

 • opłata skarbowa za odwołanie i każdy załącznik - brak

*Uwagi

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, informację o obszarze oddziaływania obiektu
 • projekt architektoniczno - budowlany sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, obejmujący w szczególności: układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, opinię geotechniczną oraz o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, charakterystykę ekologiczną, postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane, 
 • stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w zależności od potrzeb, pozwolenie wodno prawne lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wodno prawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne,

   

Jednostka odpowiedzialna