Sprawy urzędowe – pomocne informacje

Informacje ws. zameldowania, dowody osobiste, PESEL
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości tel.: 33 497 16 25

Szkolnictwo
Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu pod tel.: 33 4971 449 oraz 515 228 423.
Wydział koordynuje przyjęcia dzieci uchodźców z Ukrainy do bielskich przedszkoli i szkół. Przyjęcia będą następować na bieżąco w razie pojawiających się potrzeb. Dysponujemy dzienną opieką przedszkolną i szkolną, w ramach której prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opieka psychologiczna.

Informacja ws. zasiłków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
tel.: 33 499 56 00, 33 499 56 13, 33 499 56 41, 33 499 56 02, 33 499 56 69

Sprawy związane z zatrudnieniem
Powiatowy Urząd Pracy:
-Oferty pracy: 33 496 51 81
-Rejestracja osób bezrobotnych: 33 496 51 53
-Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (informacje dla pracodawców): 33 496 51 80

Informacje ws. opieka medycznej
Wydział Polityki Społecznej tel.: 33 4971 499

Pobyt czasowy, stały, wizy świadczenia pieniężne dla posiadacza Karty Polaka, Zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę na terytorium RP
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Bielsko-Biała ul. Piastowska 40, tel.: 33 813 62 92

UWAGA!!! Jeżeli cudzoziemiec potrzebuje dodatkowych informacji nr infolinii +48 47 721 75 75, aby uzyskać informację na temat legalizacji pobytu, ob. Ukrainy mogą również kontaktować się z infolinią Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 32 606 32 32.

UWAGA!!! Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego mogą zgłosić się do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie celem otrzymania zaświadczenia tożsamości dla uchodźców z Ukrainy.
Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków tel.:  12 429 60 66

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), zlokalizowane przy pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej
- Koordynacja działań prowadzonych przez bielskie organizacje pozarządowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.Pracownicy Centrum prowadzić będą bazę organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, którzy chcą wspierać osoby z Ukrainy.
- Utworzona zostanie infolinia, pod numerem której będzie można zdobyć informacje o wsparciu i pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe. Uruchomiona zostanie także specjalna zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z informacją o wszelkich formach pomocy, jakie można uzyskać od bielskich organizacji. Centrum Organizacji Pozarządowych czynne jest w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu – 33 4970790.