Ustalenie numeru porządkowego budynku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Art. 47 a ust. 1 pkt 1).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku przewidziany rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (załącznik nr 1) wraz załącznikami:
    • kopia mapy z wyróżnionym budynkiem, będącym przedmiotem wniosku;
    • w przypadku budynku prognozowanego - informacja o wydanym pozwoleniu na budowę;
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, udzielone przez właściciela nieruchomości.

Terminy:

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki– zgodnie z  przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłata:

Wolne od opłat.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego(SEKAP)