Uznanie ojcostwa

Podstawa prawna

Art.73 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

 I. Po sporządzeniu aktu urodzenia - Kierownik USC

 • dowody tożsamości
 • obywatel polski - dowód osobisty
 • * obcokrajowiec - paszport

* Obcokrajowcy

 1. W przypadku obcokrajowców, z uwagi na wiele możliwych sytuacji faktycznych i prawnych, prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny bądź osobisty w celu ustalenia dokumentów potrzebnych do rejestracji urodzenia dziecka lub uznania ojcostwa, tel. (33) 470 12 01, (33) 470 12 07.
 2. Jeżeli uznający ojcostwo jest/są obcokrajowcem/obcokrajowcami i nie posługuje/ą się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien/i zgłosić się w towarzystwie tłumacza lub tłumacza przysięgłego języka jakim się biegle posługuje/ą.

II. Przed sporządzeniem aktu urodzenia - Rejestracja Noworodków

 • Jak w pkt. I - Po sporządzeniu aktu urodzenia oraz dodatkowo:
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę

Miejsce i forma złożenia dokumentów

 • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5
 • Kierownik USC - I p. - pok. nr 102
 • rejestracja noworodków - I p. - pok. nr 109

Termin załatwienia sprawy

Na poczekaniu

Uwagi

 • do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa potrzebna jest zgoda obojga rodziców,
 • jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do zmiany nazwiska w wyniku uznania ojcostwa potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście,
 • uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy:
 1. małżeństwo matki zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła separacja, po upływie 300 dni od prawomocności wyroku;
 2. małżeństwo ustało w związku ze śmiercią małżonka, po upływie 300 dni od daty śmierci;
 3. dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa lub nie upłynęło 300 dni od ustania małżeństwa (rozwód, separacja, zgon męża) można uznać po wcześniejszym zaprzeczeniu ojcostwa przez Sąd Rejonowy.
 • rodzice niepełnoletni nie mogą złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
 • dla cudzoziemca nie posługującego się językiem polskim obowiązkowa jest obecność tłumacza przysięgłego dla danego języka.
Jednostka odpowiedzialna